Indywidualne poradnictwo prawne 2011 r. Drukuj
Wpisany przez Gabriela Janica   
poniedziałek, 09 stycznia 2012 13:04

 

W okresie od maja 2011 r. do grudnia 2011 r. odbywały się indywidualne zajęcia z prawnikiem, w których brali/ły udział wszyscy/tkie uczestnicy/uczestniczki (6 – kobiet, 4 – mężczyzn) projektu ,, ŚCIEŻKA DO AKTYWNOŚCI – aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Szczyrku”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Każdy/a z uczestników/uczestniczek projektu  (6 – kobiet, 4 – mężczyzn) brał/a udział 4 spotkaniach po 30 minut, na których omawiane były m. in. zagadnienia związane z:

 

 • prawem pracy (nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, podstawowe elementy umowy o pracę, prawa pracownika i pracodawcy, praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej oraz zasady wynagradzania, zwolnienia dyscyplinarne, okres ochronny przed zwolnieniem w przypadku macierzyństwa, wymiar urlopu przysługujący matce i ojcu  itp.);
 • inne formy zatrudnienia (umowy cywilnoprawne);
 • prawo spadkowe (testament, grupy spadkowe, zachowku, odrzucenie spadku itp.);
 • ochrona praw konsumenta (podstawowe zagadnienia związane z nabywaniem towarów i usług, możliwości dochodzenia uprawnień itp.);
 • sprawy rodzinne (rozwód, separacja, prawa i obowiązki małżonków);
 • alimentacja ( obowiązek alimentacyjny, zasady wspierania się małżonków itp.);
 • egzekucja (wszczęcie egzekucji sądowej, zasady prowadzenia egzekucji, uprawnienia dłużnika, koszty egzekucyjne, umorzenie lub zawieszenie egzekucji, możliwości ratalnej spłaty zadłużenia);
 • działalność gospodarcza (zalety i wady prowadzenia własnej działalności gospodarczej, podstawowe zagadnienia podatkowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązki przedsiębiorcy);
 • umowa pożyczki (instytucja poręczenia pożyczki, możliwości zabezpieczenia spłaty pożyczki, zasady ustalania oprocentowania pożyczki, dochodzenie roszczeń z tyt. udzielonej pożyczki);
 • umowy rozporządzające majątkiem (umowa sprzedaży nieruchomości, odpłatność umowy sprzedaży, koszty notarialne, umowa darowizny oraz jej odwołanie, umowa zamiany, renta, umowa dożywocia);

Udział w/w zajęciach przyczynił się do osiągnięcia rezultatów miękkich:

 • wzrost samooceny;
 • wzrost poczucia wiary we własne siły i możliwości;
 • wzrost motywacji do poszukiwania pracy;
 • podniesienie poziomu samodzielności w życiu codziennym;
 • podniesienie umiejętności prezentowania siebie i swoich atutów.

Gabriela Janica
koordynator projektu

Poprawiony: piątek, 24 sierpnia 2012 13:08